Otto Klemperer/New Philharmonia Orchestra/Philharmonia Orchestra