Lyricist: Serrini   Composer: Serrini

編曲:Serrini / Y.T. Da Wifey
監製:Serrini / Y.T. Da Wifey

每次呢 你捉著我隻手衝紅燈嗰陣呢
又大大力扯著我急步行嗰陣呢 你知唔知呀
我都想死呀 想死呀 我都想死呀

每次呢 你問我做乜咁驚過馬路啫
快脆啲啦 好小事㗎咋 做咩企馬路戇居居嘥時間嗰陣呢
我都想死呀

最後嗰次呢 我仲諗緊同唔同你行落去嗰陣呢
你一手捉住我衝過無紅綠燈嘅德輔道中四線行車嗰陣呢
我已經死咗㗎喇 死咗㗎喇

每次你捉住我隻手衝紅燈我都想死

Preview Open KKBOX

Lyricist: Serrini   Composer: Serrini

編曲:Serrini / Y.T. Da Wifey
監製:Serrini / Y.T. Da Wifey

每次呢 你捉著我隻手衝紅燈嗰陣呢
又大大力扯著我急步行嗰陣呢 你知唔知呀
我都想死呀 想死呀 我都想死呀

每次呢 你問我做乜咁驚過馬路啫
快脆啲啦 好小事㗎咋 做咩企馬路戇居居嘥時間嗰陣呢
我都想死呀

最後嗰次呢 我仲諗緊同唔同你行落去嗰陣呢
你一手捉住我衝過無紅綠燈嘅德輔道中四線行車嗰陣呢
我已經死咗㗎喇 死咗㗎喇