Lyricist: 子儒/林志成   Composer: 謝依玲


佮你分开几落年
定定拢会想著你
听姊妹讲起你的好消息
阮心内嘛替你欢喜

因为真心爱过你
难免心酸的滋味
想著当时咱若无来分开
最后敢会幸福过日

这马的你佮谁人做伙
你敢有对伊讲好听话
你敢有逐暗为伊盖棉被
希望恁幸福到白头年岁

这马的你佮谁人做伙
应该有揣著心中四配
彼当时咱的哀愁美丽
是为著拄著幸福的彼一个

因为真心爱过你
难免心酸的滋味
想著当时咱若无来分开
最后敢会幸福过日

这马的你佮谁人做伙
你敢有对伊讲好听话
你敢有逐暗为伊盖棉被
希望恁幸福到白头年岁

这马的你佮谁人做伙
应该有揣著心中四配
彼当时咱的哀愁美丽
是为著拄著幸福的彼一个

这马的你佮谁人做伙
你敢有对伊讲好听话
你敢有逐暗为伊盖棉被
希望恁幸福到白头年岁

这马的你佮谁人做伙
应该有揣著心中四配
彼当时咱的哀愁美丽
是为著拄著幸福的彼一个

彼当时咱的哀愁美丽
是为著拄著幸福的彼一个

幸褔的彼一个

Preview Open KKBOX

Lyricist: 子儒/林志成   Composer: 謝依玲


佮你分开几落年
定定拢会想著你
听姊妹讲起你的好消息
阮心内嘛替你欢喜

因为真心爱过你
难免心酸的滋味
想著当时咱若无来分开
最后敢会幸福过日

这马的你佮谁人做伙
你敢有对伊讲好听话
你敢有逐暗为伊盖棉被
希望恁幸福到白头年岁

这马的你佮谁人做伙
应该有揣著心中四配
彼当时咱的哀愁美丽
是为著拄著幸福的彼一个

因为真心爱过你
难免心酸的滋味
想著当时咱若无来分开
最后敢会幸福过日

这马的你佮谁人做伙
你敢有对伊讲好听话
你敢有逐暗为伊盖棉被
希望恁幸福到白头年岁

这马的你佮谁人做伙
应该有揣著心中四配
彼当时咱的哀愁美丽
是为著拄著幸福的彼一个

这马的你佮谁人做伙
你敢有对伊讲好听话
你敢有逐暗为伊盖棉被
希望恁幸福到白头年岁

这马的你佮谁人做伙
应该有揣著心中四配
彼当时咱的哀愁美丽
是为著拄著幸福的彼一个

彼当时咱的哀愁美丽
是为著拄著幸福的彼一个